Acum pe FM: Muzica de catifea

Anunţuri

Yahoo Messenger Facebook Delicious Twitter Stumbleupon

 

 

 

A N U N Ţ

Societatea Română de Radiodifuziune, organizează la sediul din str. General Berthelot nr. 60-64, sector 1, Bucureşti, concurs pentru selecţia membrilor în comitetul director al Radio România Iaşi, în următoarele domenii:

- Administrativ, Economic şi Financiar, Comercial

- Tehnic Investiţional

- Editorial- reprezentant al realizatorilor emisiunilor în limbi ale minorităţilor

Condiţiile de participare la concurs, documentele necesare înscrierii, etapele desfăşurării concursurilor, caietele de sarcini, bibliografia, precum şi alte informaţii suplimentare sunt afişate pe site-ul www.radioromania.ro, secţiunea Cariere, subsecţiunea Anunţuri de angajare.

 Societatea Română de Radiodifuziune, denumită în continuare societatea, organizează la sediul său din strada General Berthelot nr.60-64, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea postului vacant de manager la Studioul Regional Iaşi ( click aici pentru caietul de sarcini ).

Concursul se desfăşoară, în conformitate cu prevederile Regulamentului de selecţie a personalului de conducere în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune, aprobat prin HCA nr.145/2013, după cum urmează:

-Etapa I – selecţia dosarelor: 11.11.2013 - 13.11.2013.
-Etapa II– analiza, evaluarea şi notarea proiectelor de concurs:14.11.2013 – 20.11.2013.
-Etapa III– susţinerea interviului: 25.11.2013 –29.11.2013.

Înscrierile candidaţilor, respectiv depunerea proiectelor de concurs şi a dosarului de concurs, se fac la sediul societăţii, la Serviciul Resurse Umane-secretariatul comisiei de concurs, în perioada 16.10.2013- 08.11.2013, în zilele lucrătoare, astfel:

- de luni până joi, între orele 8.30-17.00;
- vineri între, orele 8.30-14.30.

I. Condiţii de participare la concurs: Pentru a putea participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

I.1 Condiţiile generale de participare la concurs:

-să aibă cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
-să aibă capacitate de exerciţiu deplină;
-să nu aibă antecedente penale;
-să nu se afle în vreuna din situaţiile prevăzute la art.3 alin.(2) din Regulamentul de selecţie a personalului de conducere în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune, aprobat prin HCA nr.145/2013.

I.2 Condiţii specifice de participare la concurs:

a.1) să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii universitare de licenta absolvite;
a.2) să aibă vechime în domeniul serviciilor media audiovizuale: minim 5 ani;
a.3) să aibă experiență managerială minim 1 an, dovedită cu documente
a.4) să cunoască limba română scris si citit ( pentru persoanele care nu au cetăţenia română, dar sunt cetăţeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene).

II Documentele necesare înscrierii la concurs

a. Dosarul de concurs:

1) fişă de înscriere la concurs, pusă la dispoziţie de către secretariatul comisiei de concurs;
2) copie după actul de identitate sau, după caz, orice document care atestă identitatea, potrivit legii;
3) copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condiţiile în care numele din documentele necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate;
4) copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute în condiţiile specifice de participare la concurs;
5) copia carnetului de muncă şi adeverinţe sau alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de vechime sau de experiență managerială prevăzute în condiţiile specifice de participare la concurs;
6) cazier judiciar valabil la data susţinerii etapelor de concurs;
7) certificat medical/adeverinţă medicală care atestă starea corespunzătoare de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior înscrierii la concurs;
8) curriculum vitae, model european, conform H.G. nr.1021/2004, semnat;
9) memoriu de activitate semnat;
10) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în vreuna din situaţiile prevăzute la art.3 alin.2 din Regulamentul de selecţie a personalului de conducere în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune, aprobat prin HCA nr.145/2013, respectiv că înţelege să renunţe la calitatea/funcţia deţinută, în situaţia în care va fi încadrat în funcţia de conducere.

Pentru cetăţenii români care au efectuat studiile universitare în străinătate, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au efectuat studiile universitare în ţara de provenienţă, este necesară echivalarea/recunoaşterea, potrivit legii, a diplomelor de studii precizate în condiţiile specifice de participare la concurs. Totodată, în condiţiile în care documentele prevăzute la pct.3,4,5,6,7 din dosarul de concurs sunt eliberate de către alte organisme decât cele de pe teritoriul României, acestea vor fi traduse şi legalizate.

Copiile după actele din dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretariatului comisiei de concurs.

b. Proiectul de concurs - întocmit şi structurat cu respectarea cerinţelor caietului de sarcini şi a bibliografiei.
Proiectul de concurs se depune într-un plic sigilat, în format de fişier pdf pe suport electronic (CD/DVD) şi pe suport de hârtie, într-un singur exemplar, fără a conţine indicii privind identitatea autorului, fără semnătură. Pe plic se vor menţiona numele şi prenumele candidatului, postul pentru care candidează. Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de cel mult 25 de pagini + Anexe, cu caractere Times New Roman, la un rând12 pts, exclusiv titlurile şi subtitlurile.

Candidaţii pot obţine informaţii suplimentare privind dosarul de concurs de la secretariatul comisiei de concurs, în zilele lucrătoare, la telefon nr. 021.303.12.83 şi 021.303.13.95, de luni până joi, între orele 8.30-17,00, vineri între orele 8.30-14.30 sau la adresa de e-mail: ana.dobre@radioromania.ro, mihaela.priscu@radioromania.ro.

Condiţiile de participare la concurs, caietele de sarcini, bibliografia sunt afişate pe site-ul www.radioromania.ro, secţiunea Cariere, subsecţiunea Anunturi de angajare.


Radio România Iaşi caută editor/prezentator de ştiri pentru colaborare la Departamentul de ştiri. Înscrierile se fac la adresa secretariat@radioiasi.ro până la data de 25 octombrie 2013, termen până la care candidaţii sunt rugaţi să îşi trimită C.V.-ul.

Profilul candidatului:

- Bun cunoscător al limbii române;
- Preocupat de evenimentele relatate de mass-media regionale;
- Dicţie bună;
- Abilităţi de sinteză;
- Capacitate de lucru în ritm alert;
- Experienţă operare PC şi utilizare programe de bază;
- Student sau Masterand în an terminal la Jurnalism/Ştiinţele Comunicării/Ştiinţe Politice.
- Experienţa în domeniu constitutie un avantaj;

Sarcini:

• Lucrează la Departamentul de Ştiri în program de ture, conform planificărilor întocmite lunar;
• Se documentează permanent, accesând diverse surse de informare cu privire la evenimentele anunţate sau în curs de desfăşurare;
• Prelucrează materialul brut primit de la reporterii de teren folosind programul Cool edit Pro 2.0;
• Editează şi prezintă grupaje de ştiri interne, locale şi externe, destinate radioprogramelor şi emisiunilor de actualităţi, folosind sursele alternative;
• Realizează, ocazional, materiale (interviuri, convorbiri, relatări, comentarii, etc.) înregistrate sau în direct;

Oferta:

- Pachet salarial;
- Progam flexibil;
- Condiţii excelente de lucru, dotări tehnice adecvate, mediu de lucru dinamic;
- Oportunitatea de a face parte din echipa Radio Iaşi , cea mai importantă instituţie de presă regională.

Aşteptăm C.V.-ul dvs. la adresa secretariat@radioiasi.ro până la data de 25 octombrie 2013;

Stagiu de pregătire la Radio România Iaşi

6 luni, Radio România Iaşi, stagiu de pregătire în media online pentru cel mai important post de radio regional din zona Moldovei

Radio România Iaşi anunţă oportunitatea înscrierii la un stagiu de pregătire  în cadrul instituţiei de presă. Perioada internship-ului este de maximum 6 luni. Sunt disponibile două locuri, iar cei care vor fi acceptaţi, se vor implica direct în redactarea şi urcarea informaţiilor locale şi regionale pe portalul de ştiri al postului de radio.

De asemenea, vor avea posibilitatea să-şi îmbogăţească experienţa în redactarea ştirilor la Departamentul de specialitate al instituţiei de presă.

Oferim un mediu profesional de excepţie, contactul direct cu jurnalismul radio şi, bineînţeles, o recomandare însoţită  de adeverinţa de practică la încheierea stagiului.

Condiţii de înscriere:
-          student (jurnalism, ştiinţele comunicării, relaţii publice, ştiinţe politice);
-          interes pentru actualitatea regională şi naţională;
-          abilităţi de scriere/ redactare (cunoştiţe foarte bune ale gramaticii şi ortografiei limbii române);
-          capacitate de selecţie şi sinteză a informaţiei;
-          atenţie la detalii.
 
Responsabilităţi:
-          documentare, redactare şi administrarea conţinutului  website-ului portal.radioiasi.ro;
-          promovarea articolelor pe reţelele de socializare;
-          comunicare/ colaborare cu Departamentul Ştiri.

Ce vrem?

Dorim un cv, deschidere şi dorinţă de muncă. Ne puteţi contacta la numerele de telefon 0232/200500, 0232/200550  şi la adresa de email secretariat@radioiasi.ro. Termenul limită pentru înscriere este 2 aprilie 2013. Candidaţii selectaţi pe baza cv-urilor vor fi chemaţi la interviu.

 

Newsletter


Twitter Radio Iasi
© Radio Iași 2019, toate drepturile rezervate.